TRÄNA OCH TÄVLA MED DIN HUND

Många hundar har, kanske som ett resultat av målmedveten avel, ett behov av att samarbeta med människan. Detta behov kan uppfyllas genom att hunden fungerar som tjänstehund, narkotikahund eller liknande, eller genom att ägaren tränar och tävlar med sin hund. Den dagliga motion som hunden behöver innebär också att även ägaren måste motionera, och på så sätt öka sitt välbefinnande.

Hur tränar man sin hund hos Svenska Brukshundklubben (SBK)?
All dressyr och träning inom SBK bygger på hundens naturliga förutsättningar. Träningen ska vara lustbetonad för såväl hund som förare. Som grund måste det finnas en god relation mellan hund och förare, likaså en god allmänlydnad.
Se även SBK:s dressyrpolicy.


SBK har en väl utvecklad kursverksamhet där man redan från hundens valpålder arbetar med att utveckla samarbetet mellan förare och hund. Därefter kan man fortsätta med att träna de grenar man finner intressanta och som hunden visar sig vara lämpad för.

Så gott som alla hundar går att träna, om än kanske inte till absolut toppnivå. Resultatet beror i stor utsträckning på förarens fantasi och tålamod.


  BRUKSPROV
SBK arrangerar årligen över 10 000 bruksprov runt om i landet. I fyra olika klasser, från appellklass till elitklass, kontrolleras hundens färdigheter. Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i lydnadsprov, dels i fältprov. Då hunden nått tillräckligt bra resultat i såväl lydnadsprov som fältprov i en nivå, flyttas den upp till nästa.

I elitklass tävlar man om certifikat till titeln Brukschampion. Årligen arrangeras Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.

Lydnadsprogrammet i bruksprov

Lydnadsprogrammet i appellklass består av grundläggande moment som att gå fot, såväl med som utan koppel, apportering, hopp och platsliggning. För varje klass ökar svårighetsgraden.

Bruksprovsgrenarna:
SKYDD
Skyddshunden ska kunna försvara både sig själv och sin förare vid ett eventuellt överfall. Dessutom ska hunden förfölja, gripa och bevaka brottslingar som försöker fly. Det är viktigt att poängtera att skyddshunden inte är farlig, något som många tror. En rätt tränad skyddshund är en utomordentlig familjehund.

SPÅR
Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått. Praktiskt används detta arbetssätt idag mest av militär och polis. I elitklass ska hunden följa ett spår som är cirka 1 500 meter långt och som är upp till två timmar gammalt.  RAPPORT
Rapporthunden användes ursprungligen i försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden som skulle skickas fanns i en behållare som var fäst vid hundens halsband. Denna tränings- och tävlingsform är mycket social, då både husse och matte deltar. I elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer.

SÖK

Sökhunden har utvecklats från sjukvårdshundar som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i krigshärjade områden. Idag används sökhunden vid t.ex. skallgång efter försvunna personer. I elitklass ska sökhunden leta rätt på tre personer i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter långt.

LYDNAD
Alla hundar har rätt att delta i lydnadsprov, även de som inte är registrerade hos Svenska Kennelklubben (SKK).

De flesta tävlingar går i SBK:s regi, men lydnadsprov förekommer även hos andra specialklubbar och i samband med utställningar. Proven är utformade så att hänsyn tas till hundens storlek vid t.ex. hoppmomentet.

I lydnadsprov tävlar man med hunden i fyra olika klasser där svårigheterna ökar successivt. Den lägsta klassen består bl. a. av grundläggande moment som att gå fot, såväl med som utan koppel, hopp och platsliggning.
I elitklass arrangeras årligen Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.
............................................................................
Källa: Svenska Brukshundklubben